Hol kezdje el a közös kezelést. A közös ügyek hálója.


Akkora tárterület, amekkora csak kell

Teljes szövegű keresés A közös ügyek hálója. Midőn legközelebb az országgyűlés tanácskozásait a kormány a porosz-osztrák háború indokából ketté metszette, az elnapolás kihirdetésének napját az egyezkedési politika Magyarországban két igen nevezetes ténynyel kivánta megjelölni s örökre emlékezetessé tenni.

Egyik az, hogy a szétkergetett országgyűlés többsége állásával s a világtörténelem egy nagy mozzanatával szemközt czélszerűnek tartotta szerencsét kivánni Ferencz Józsefnek azon háborúhoz, melyet ez a civilisatio legszentebb érdekei ellen volt folytatandó.

Másik az, hogy ezer és ezer példányban szétszóratott az országgyűlési albizottság azon véleménye, mely, ha az országgyűlés által elfogadtatnék, jogilag is végét vetné Magyarország alkotmányos önállóságának, s arról tenne bizonyságot Európa előtt, hogy a magyar nemzet lemondott az európai népcsaládban minden hivatásról, s végre resignálta magát azon lépések megtételére, melyek egyenesen és gyorsan az austriábani felolvadásra kell hogy vezessenek.

Az albizottság eme még a hatvanhetes nagybizottmány által meg sem vitatott javaslatának a legünnepélyesebb pillanatok egyikében lett szétterjesztése tekintetében figyelmet érdemel azon tény, hogy a lehető legnagyobb mérvben szétterjedést nemcsak nem gátolta, de sőt kitelhetőleg előmozdította ugyanazon osztrák rendőrség, mely az egyezkedő párthoz nem tartozó képviselő által országgyűlésen elmondott beszédnek kinyomatását is önkényűleg meggátolta — azon osztrák rendőrség, mely fölötte áll a bécsi kormány magyarországi irodáinak, — mely valódi közvélemény nyilvánulását az országban minden nap és minden irányban megakadályozza, és mely a sajtó által a történelmet naponként hamisítja, s a mely még folytonosan létezik és garázdálkodik, a nélkül hogy a jelen országgyűlési többség mindezt észrevenné, és megszüntetésök végett erélyes rendszabályokhoz nyulni szükségesnek tartotta volna.

Fel lehet tenni, hogy az osztrák kormány jól megvizsgálta mind egyes pontjait, mind további horderejét és következményeit az albizottsági véleménynek, mielőtt annak több ezer példánybani kinyomatását és nagy elterjedését megengedte és előmozdította.

Senki se engedje magát tévútra vezettetni azon jelenségek által, melyek a prágai békekötés óta tünedeztek fel, és oda látszanak mutatni, mintha valami roppant távolság volna az osztrák kormány titkos óhajtásai és azon vélemény között, melyet az országgyűlési albizottság a közösügyek tárgyában előállított.

A kormány soha sem hangsúlyozta erősebben a birodalmi egységet mint most, és midőn egyik-másik bécsi lap egész óvatossággal arra utal, hogy ezen véleményben mind a közös parlamentnek magva benne van, a kormány organumai a közösügyi tervezetet hol kezdje el a közös kezelést igyekeznek feltüntetni, mely a bécsi kormányt ki nem elégíti, melyet ez kiegyezési módozatul el nem fogadhat.

Ez igen ügyes taktika, s arra van számítva, hogy igy sikerül a nemzetet oda hajtani, miszerint a közösügyi vélemény körül csoportosuljon. Másrészről az egyezkedő párt itt Magyarországban a miniszterium kinevezésének kérdését oly szorosan igyekszik összecsatolni az albizottmányi munkálat sorsával, hogy a közvélemény azon esetben, ha miniszterek neveztetnek, ne is tekintse többé kérdésül a közösügyi véleménynek országgyűlésileg leendő elfogadását.

Ez is ügyes taktika. Azonban meg kell gondolnunk, hogy, ha ily taktikával sikerül a közösügyi javaslatot először a közvéleményben, aztán az országgyűlésen érvényre emelni, a bécsi kormány ezzel teljesen czélt ér és az ország önállóságának még árnyéka is eltünik; mert akkor a magyar miniszterek a bécsi központi közösügyi kormány védelme alatt az administratio egyes ágaiban garázdálkodhatnának ugyan lefelé, de fölfelé okvetlenül a bécsi kormány irodafőnökeivé kellend válniok.

Éjszakai bepisilés és a lelki egészség

Ennyire jutottunk rövid öt év alatt. Az ik évi feliratban még csak arról volt szó, hogy a nemzet oly viszonyok tekintetében, melyek Magyarországot és az osztrák örökös tartományokat közösen érdekelnék, az ország kész leend velök, mint független ország független országgal, esetről esetre érintkezésbe bocsátkozni.

Ez az ik törvények álláspontja. És ha figyelembe veszszük, hogy két, egymásnak független ország, vagy tartományi csoportozat, egymással parlamentek vagy hol kezdje el a közös kezelést delegatiók utján soha sem érintkezik, és az országos önállóság legfőbb bélyegét az képezi, hogy az esetekkénti érintkezés kizárólag kormányaik utján történjék: Európában minden gondolkozó ember el fogja ismerni, hogy az ily felmerülhető viszonyok tekintetében az ik III.

Két körülményt kell itt emlékezetbe hoznunk. Az dik évi országgyűlés többsége még az ország közvéleményének képviselőjéül tekintethetett annál fogva, mert a megyei és városi önkormányzat — legalább azon irányban, melyben erkölcsi ereje s tevékenysége nyilvánulhatott — a tért elfoglalván a képviselők választása körül a bécsi kormány és ennek szövetségesei túlsúlyra nem hol kezdje el a közös kezelést.

Ez országgyűlésen egyik legnevezetesebb mozzanat az volt, hogy a többség az alkotmány teljes helyreállítása előtt szóba sem kivánt állani Ferencz Józseffel, és a kisebbség a feliratot egy pár többségi tag részéről elkövetett csalás segélyével akkép csusztatta keresztül, hogy e tényt az egész világ úgy tekintette, hogy a többség Deáknak, illetőleg a kisebbséget képező felirati pártnak tért kivánt engedni az egyezkedési politika útjának és sikerének megkisértésére.

Másik főmozzanat az, hogy a tulajdonképeni többség meg is mutatta magát akkor, midőn a felirat szövegéből, a Habsburg-ház trónjogának egyszerű elismerésére vonatkozó tételt kitörölte. Tudva van, hogy e tétel később — egy zárt ülésben — annak kijelentése mellett lőn visszaigtatva a feliratba, miszerint teszi ezt az országgyűlés a bécsi kormánynyal szemközt kisérletképen, a nélkül hogy ebből később következéseket lehessen vonni.

  • Elsősegély a lábujjak ízületi gyulladásában
  • Felhőalapú csatlakozás a közös felügyelettel - Configuration Manager | Microsoft Docs
  • Elnevezésének eredete[ szerkesztés ] Hippokratész több rákfajta leírását is elkészítette.
  • Krém ízületi kenőanyag vélemények
  • Közös jogkezelésre adott megbízás korlátozása Figyelem!
  • A befektetési alapkezelő által végezhető tevékenységek 5.
  • Azonnali értékImmediate value Feltételes hozzáférés az eszköz megfelelőségévelConditional access with device compliance A vállalati erőforrásokhoz való felhasználói hozzáférés szabályozása az Intune megfelelőségi szabályai alapjánControl user access to corporate resources based on compliance rules from Intune Az Intune távoli műveleteiRemote actions from Intune Távoli műveletek futtatása az Intune-nal a közösen felügyelt eszközökhöz.

Ezekből, de még abból is, hogy, midőn az alkotmány helyreállítása be nem következett, az országgyűlés az alkudozás fonalát ketté szakítottnak önmaga jelentette ki, egészen világos, hogy az ik évi feliratoknak nem lehet és nem szabad egyéb értelmet tulajdonítani annál, hogy az országgyűlés s hol kezdje el a közös kezelést a nemzet ajánlatot tett a habsburg-lotharingiai háznak az A feltétel teljesítve nem lőn, következőleg az ajánlat csak ajánlat maradt, a nélkül hogy az a nemzetet kötelezné.

Az ki országgyűlési választásokra a nemzet akkép lett felhiva, hogy az absolutismus bilincsei semmiben sem tágíttattak. Súlyos aggodalmak közt bocsátkozott tehát a választásokba, midőn a bécsi kormánynak magyarországi tagjai a kormány politikai czéljainak megváltoztatását helyezték ugyan kilátásba, de tulajdondonképeni szándéklataikat gondosan rejtegették.

hol kezdje el a közös kezelést fájó vállízület-összetörések

Végre, hogy a kormány czimboráinak megválasztatását a nép elámításával keresztülvihesse, ünnepélyes alakban igéretet tőn, miszerint a törvényes állapot helyreállítására törekszik. Ez alatt pedig a hazában senki sem értett egyebet mint az ország területi épségének és az egész alkotmánynak, az ennek zárköveül szolgáló ik évi törvénykönyvvel együtti helyreállítását. Az osztrák absolutismus utóbbi négy év alatt a törvények felforgatásával ismét sok jogosulatlan érdeket teremtett vagy vett védelme alá.

Azt mondották tehát, hogy, ha a választások a kormányra nézve kedvezőleg ütnek ki, és mihelyt az egybegyült országgyűlés az átmeneti időre nézve kijelenti, hogy a kinevezendő magyar felelős kormány intézkedéseit kész lesz nem a törvények szerint, hanem a méltányosság szempontjából venni birálat alá, a törvényes kormányzás azonnali helyreállításának semmi sem fog útjában állani.

OTP Bank - Adatvédelmi politika

Ezen ámításokkal szövetkezett mindenütt, a hol szükségesnek mutatkozott, a bécsi kormány hivatalnoki seregével, az úgynevezett magyar provisoriumnak erőszakoskodása s hivatalosztással vesztegetése. Az ekkép összehozottévi országgyűlés többsége már hol kezdje el a közös kezelést volt kifejezése a nemzeti akaratnak, mely egykor számot fog kérni az ámításokért, csalásokért és törvénytelenségekért.

Ezen országgyűlésen túlsúlyra vergődött azon egyezkedő párt, mely a nemzet és a Habsburg-ház közötti háromszázados küzdelemből semmi tanulságot sem akar meríteni, mely ban is folyvást egyezkedés után siránkozva, a nemzet önérzetét és erejét a legnevezetesebb körülmények közt elzsibbasztotta s az ország hátrányára mindig félrendszabályokban keresett a nehézségek elől menedéket; azon egyezkedési párt, mely most is azt gondolja, hogy a bécsi kormányt — hol kezdje el a közös kezelést érdekeivel Magyarország érdekeit összeegyeztetni soha sem lehet — a nemzet érdekeinek meg fogja nyerni azzal, ha az országot morális erejéből, önbizalmából kivetkőzteti és szellemét elzsibbasztva azon alkohol mézes ízületi kezeléssel szoktatja, hogy jogait és érdekeit kiküzdés helyett a jövőre nézve veszélyes engedményekkel is meg lehet vásárolni.

Mihelyt egyszer a nemzet túlmegy az ki törvények szerint megállapított azon vonalon, hogy lehetnek oly viszonyok, melyekre nézve Magyarország és Austria mint két egymástól független állam között az illető kormányok útjáni érintkezésnek szüksége esetről esetre felmerülhet, éppen úgy mint a magyar kormány kénytelen lesz érintkezésbe bocsátkozni a szerb, a román és más szomszéd kormányokkal, oly viszonyok tekintetében, melyek hazánkat és őket érdeklik, mihelyt egyszer elfogadjuk azt, hogy Austriával nekünk közösen tárgyalandó közös ügyeink vannak: ezzel benne leszünk azon forgatagban, melyből menekülnünk többé nem lehet, mely önállóságunkat, sőt lételünket is el fogja nyelni.

hol kezdje el a közös kezelést

Nincs bűnösebb gondolat, mint a közös ügyek rendszerének elismerését azzal akarni indokolni, hogy ezentúl Austria is alkotmányosan fog kormányoztatni. A magyar nemzet már évtizedek óta mélyen át van hatva olyan óhajtástól, hogy az absolut kormányzás az osztrák tartományokban megszünjék, nemcsak azért, mert az absolutismus magában véve az emberiségen elkövetett méltatlanság s a népek meggyalázása, de különösen annálfogva is, mert oly uralkodóház, mely egyik országban kényúrilag gazdálkodik, a valódi alkotmányosságnak megrontására fog mindenkor törekedni az alkotmánynyal biró országban is, melynek trónjára ülhet.

Ez nemcsak történelmünk minden lapja által be van bizonyítva, de végzetszerűleg is benne fekszik a dolog természetében. És valóban, a legmélyebb nemzeti meggyőződésnek adtam kifejezést ban abban a beszédemben, mely az osztrák népek alkotmány-követelését lángra lobbantotta.

De az, hogy absolutismussal vagy alkotmányosan kormányoztatnak-e az osztrák birodalom tartományai, — Magyarország azok irányábani internationális állásán semmit sem változtat.

Figyelem! Hibák a mandátum adatlapon

Magyarország semmi más nemzetnek vagy országnak alá nem rendelt, szabad és független ország. Ez az alap, melyre a habsburg-lotharingiai ház magyar királyi széke építve lőn. Az osztrák birodalom alkotmányossága tehát teljességgel nem lehet ok arra, hogy Magyarország a közös ügyek rendezésének kedvéért saját állami önállóságáról lemondjon.

Azon viszonyok, melyek Magyarországot és Austriát esetleg közösen érdekelhetik, hazánkra nézve mindaddig, míg az ízületek ízületi gyulladásának hatékony kezelése le nem mondunk — habár a Habsburg-ház visszahelyeztetnék is az ország trónjára — teljesen a külügyek természetével birnak.

Ezen ügyek tekintetéből egészen mindegy, van-e alkotmányos élet Austriában vagy nincs. Önálló ország egy másik önálló országgal glükozamin-kondroitin, nbl csak kormánya által érintkezvén, a kormányzás különböző volta e részben éppen semmi különbséget nem teszen.

hol kezdje el a közös kezelést kiütés az artrózis kezelésében

Észak-Amerika azon viszonyok tekintetében, mélyek őt Angliával vagy Oroszországgal ízületi fájdalom hepatitisből érdeklik, saját kormánya útján éppen úgy érintkezik a britt felelős miniszteriummal, mint a szent-pétervári kabinettel, mely az orosz birodalmat kényúrilag kormányozza. Angliának azért — mert Olaszországban is alkotmányosság van — soha sem juthat eszébe azt kivánni, hogy a két országot közösen érdekelhető viszonyok tekintetében valamely közös törvényhozási vagy közös kormányzati közeg állíttassék fel, és sophora ízületi kezelés egy ily ügy miatt közös értekezletekre volna szükség, ezeket esetről esetre a kormányok létesítik; de a britt parlament az országos függetlenség nevében bizonyára tiltakoznék oly praetensio ellen, hogy egy közös miniszterre vagy a két ország parlamentje részéről nevezett delegatióra bizassék az ily természetű ügyek önálló kezelése.

TÁRSASHÁZI KÖZÖSKÉPVISELETI ÜGYVITELI RENDSZER

Vagy önálló ország hazánk, vagy nem az. Ha nem önálló ország, ez esetben vannak közös ügyek és kell lenni közös kezelésnek; de ha követeljük az önállóságot, akkor közös ügyekről és közös kezelésekről szólni bűnös merénylet az önállóság törvényes és jogos attributumai ellen. És ám vizsgáljuk, vajjon a közösügyi bizottmányi javaslat, épp úgy mint a különvélemény, nem foglalja-e magában a teljes lemondást alkotmányos önállóságunk leglényegesebb feltételeiről.

Ezen közösügyi tervezetek jelentőségét a hazai önállóság szempontjából birálva, mindenki könnyen észreveheti, hogy azok az általuk előidézendő tényleges viszonyok erejénél fogva két irányban eszközölnék Magyarországnak az osztrák birodalmi egységbeni felolvasztását, és pedig részint az által, hogy a legfontosabb államügyekben közösséget állítanak fel, részint az által, hogy azoknak az egész birodalomra nézve közös kezelését szervezik.

Hogy melyek lennének ezentúl a közös ügyek?

Közös Képviselőknek és Könyvelőknek

A szerkezetbeni egész eltérés csak a szavak és kifejezések különböző összeállításában mutatkozik. Közösekké tétetnének a külügyek, a hadügy és a pénzügy a közszolgálat mindazon vonatkozásaiban, melyekben egy államnak önállósága nyilvánulhat. A külügyeket közöseknek kivánja tekinteni a közösügyi tervezet mindazon ügyekre nézve, melyek a Habsburg-ház uralkodása alatt álló összes országokat együtt illetik A tervezet ugyan nem határozza meg közelebbről, hogy melyek legyenek ezen közös ügyek s hol lenne a határvonal egyrészről ezek, — másrészről azok között, melyek a külfölddel szemközt csak Magyarországot érdekelvén, a magyar kormány illetősége számára tartassanak fel; — és így a tervezet a legszélesebb tért engedi a birodalmi kormányzatnak úgy, valamint a tervezett közös delegatiónak arra, hogy a közösség fogalmának szine alatt minden külügyet saját hatalmának körébe vonjon; de mihelyt egyszer a Magyarországot és Austriát közösen érdekelhető külviszonyokbani közösség kimondatik, bizonyos, hogy közös ügygyé válik először az egész diplomatia, és ezzel a háború, béke és szövetségek kérdése, másodszor az ipar-kereskedelmi ügyek nemzetközi része mindazokra nézve, miktől egy ország anyagi jólétének emelkedése vagy sülyedése függ.

ízületi fertőző betegség tünetei hatékony kenőcsgél ízületi fájdalmak kezelésére

Egy országnak önállósága s más országokkal szemközti független egyénisége a diplomatiában nyer kifejezést. A mely országnak nincs saját diplomatiája, annak nincs saját külpolitikája, az nem független ország, az mindenkor kiegészitő része azon országnak vagy provinciája azon hatalomnak, mely a diplomatia vezetését kezei között tartja.

Ennek igazságáról háromszázados történelmünk bizonyítványai mindenkit meggyőzhetnek. Ha tehát állami lételünk érdekében addig is, mig a habsburg-lotharingiai ház uralma tart, óvakodnunk kell minden oly lépéstől, mely a közös viszonyok czime alatt akár a törvényhozásban, akár a kormányzatban köztünk és az osztrák tartományok között az alkotmányos alapzatok közösségnek megalapítására vezethetne: még inkább és különösen viszsza kell utasítanunk minden oly tervezetet, mely az önálló diplomatiáróli lemondást foglalná magában és végkép megfosztana bennünket még a kilátástól is arra nézve, hogy Európában a nemzetközi érintkezésekben hazánknak mint önálló országnak érdekei figyelembe vétessenek.

A háború kérdése is mindig a külügyeket vezető diplomatia kezei közt van; és ha csak annyit fogadnánk is el, hogy Austriát minden oly háborúban, mely ellene támadólag idegen hatalmak által intéztetik, egész erőnkkel védelmezni kötelesek vagyunk ezáltal tényleg Austriának minden háborújába bele hajtatunk.

Mert minden hatalom diplomatiája, s így az osztrák diplomatia is, mindenkor birand azon kevés ügyességgel, mennyi szükség arra, hogy, ha valamely idegen hatalommal háborút akar kezdeni, a támadásra ellenét kihivásokkal kényszerítette s a megtámadott mindenkor ő legyen; és Magyarország erejét minden háborúra igénybe hol kezdje el a közös kezelést, habár ez sajátkép nem védelmi háború, hanem kiszámítva hol kezdje el a közös kezelést hozott támadó hadi vállalat volna is.

Közös jogkezelésre adott megbízás korlátozása

Igy a védelmi közösség által — melyet a közösügyi tervezet éppen oly könnyelműséggel, a mily általánosságban porckopás térdben tünetei elfogadtatni a nemzettel — okvetlenül oly nemzetközi viszályokba és háborúkba is sodortatnánk, melyek szabadságunk érdekével a szomszéd nemzetek iránti barátságos indulatainkkal, de a világműveltség messze ható érdekeivel is ellenkezésbe hoznának bennünket.

Itt van előttünk intő például a német ügy. A német nemzet egységi törekvése századunk nagy eszméinek felel meg, és minden ármány, minden perfidia daczára, melylyel azt különböző uralkodói érdekek akadályozni törekesznek, nemcsak beteljesülend, de a dolgok ellenállhatatlan erejénél fogva az osztrák-német tartományokat hol kezdje el a közös kezelést magához fogja ragadni. Lehet-e képzelni, hogy azon bűnös consorteria, mely magát Austriának nevezi, lehet-e képzelni, hogy a Habsburg-ház, mely hagyományainál, jelleménél, vérénél fogva német akarand maradni utolsó lehelletéig, lemondjon azon gondolatról, miszerint Németországban elvesztett állását a fegyverei zselatinnal az ízületi fájdalmak kezelésére ismét visszaszerezze?

Avagy az osztrák diplomatia a prágai békekötés következményeiben megnyugodott-e csak egy pillanatra is, s nem inkább azonnal mozgásba tett-e mindent Poroszország ellen egy új háborunak a német egység meggátlása végetti előkészítésére?

Az hol kezdje el a közös kezelést diplomatia, mely a közösügyi tervezet szerint is összpontosítva lenne, találand módot, hogy a háborut a provokált Poroszország kezdje meg. Ez esetben tehát Austriának ezen védelmi háborujára életünket, vagyonunkat áldozatul vinni kötelességünk leend, s hogy ezt a nemzet elhigyje, erre nézve különösen is elkövetend minden lehető ámítást és csalást azon párt, mely mai napig sem gyógyult ki egészen azon őrültségből, mely szerint a magyar alkotmány megmentését éveken át Austria németországi állásának megszilárdításától feltételezte!

Austriát — a német egység elleni háborúban Magyarországnak öntudatos elhatározással támogatni, végeredményben annyit tesz, hol kezdje el a közös kezelést szembe szállni az európai civilisatióval és elveszni.

Az Outlook Beérkezett üzenetek mappájának megtervezése

A külügyek közösségét megállapítva s nem törekedve inkább arra, hogy sorsunkat az osztrák diplomatia kezéből végkép kiragadjuk, a nemzet öngyilkosságot követ el. Öngyilkosságot az által is, hogy, miután az ipar és kereskedelmi viszonyok szabályozása s azon feltételek megállapítása, melyektől függ egy hol kezdje el a közös kezelést nézve a közgazdászati érintkezésekben az anyagi jólét leggazdagabb forrásainak megnyitása — mai napság a nemzetközi viszonyok rendezésének egyik hol kezdje el a közös kezelést részét képezi, — a nemzetközi viszonyok fővezetése s az e részbeni szerződések és kapcsolatok elkészítése egyenesen a külügyi diplomatia körébe tartozik.

És mindebből önkényt foly, hogy a külügyek közösségének felállítása mellett egészen lehetetlenné válnék megrongált anyagi jólétünkön kereskedelmi viszonyainknak önállólag saját érdekünk szerinti szabályozása által segíteni.

Austria tovább is haladhatna azon úton, melyen ekkoráig mindent elkövetett, hogy hazánkat anyagilag is tönkre juttassa s ez által a végképeni felolvasztás művét könnyítse. Másik közös ügy lenne, mind a bizottmányi többség, mind a kisebbség tervezete szerint, az egész hadseregnek s így a magyar hadseregnek is egységes vezérlete — egységes vezérlete és belszervezete a hadügyi fejedelmi jogok keretébe foglalva — mi világosabb térd sérülés, hogyan kell kezelni annyit jelent, hogy a magyar haderő az osztrák haderőnek mint egységnek részét képezze, az egész haderő pedig az osztrák császár rendelkezése alatt álljon.

Ha ez nem tökéletes beolvasztása Magyarországnak Austriába, akkor az új szász királyság is független országot képez Poroszországgal szemközt. Ha az egész haderő felett ezentúl is az osztrák császár rendelkezik, és kivált ha e rendelkezés közegéül a tervezett közösügyi miniszterium vagy a külön vélemény szerinti hadparancsnokság törvényesíttetnék, ha ekkép beleegyeznék a magyar nemzet abba, hogy a vezénylet és belszervezet az ide tartozó kinevezésekkel együtt jogilag is az osztrák császár és a birodalmi kormány kezeibe összpontosíttassék, ez az hol kezdje el a közös kezelést biztos állapotot és az osztrák uralom túlsúlyát törvényesítené.

Az, a mi ellen a nemzet annyi szivóssággal küzdött hosszú időn át, egyszerre általa elfogadott helyzetté válnék, és kiölvén a nemzet gondolkozásából a magyar hadsereg létezésének öntudatát, a birodalmi közös hadsereg fogalmának törvényszerűsítése okvetlenül biztos emeltyűjévé válnék a birodalmi egység eszméjének és követelményeinek.

PROFI MULTIHÁZ - Web és Windows alapú, platform független

Azon erkölcsi erő, melylyel a birodalmi hadsereg mint a birodalmi egységnek kifejezése felruháztatnék, az ország fogalmát a birodalom fogalmával szemközt csakhamar a nép gondolkozásában is tartományi alárendeltség fokára szállítaná; és a birodalmi osztrák hadsereg az eddiginél még nagyobb mértékben szolgálna az absolutismusnak, az udvari kamarillának, a reactiónak, szóval az elnyomásnak biztos eszközeül.

Azt igérik a nemzetnek, hogy az ujonczilleték megajánlásának, a megajánlás feltételeinek s a szolgálati idő meghatározásának jogát meg fogja tartani. De van-e egy független gondolkodásu ember az országban, ki tisztában ne volna arra nézve, hogy a legelső alkalommal, midőn a magyar országgyűlés bátorkodnék az ország érdekeivel meg nem egyező czélzatok elé ujonczajánlási feltételek czime alatt akadályokat gördíteni, azon bécsi közös hadügyi kormány, mely az összes fegyvererő fölött rendelkezik, egy pillanatig sem fogna habozni, hogy a dologból alkotmánykérdést csináljon, és mindaddig, mig újabb kivánatai ismét nem törvényesíttetnek, az absolutismus gonosz rendszabályait alkalmazza, s ha kell, még ezeknél is irtózatosabb eszközökhöz folyamodjék?

Avagy ennek ellenében hol van legkisebb garantia azon birodalmi fegyvererővel szemközt, mely fölött egy közösügyi birodalmi hatalom rendelkezik?