Csicsóka ízületi fájdalmakhoz, Csicsóka, mint gyógynövény - Egészségtér


Ajánlott cikkeink a témában: Nem emészt­he­tő cu­kor, rá­adá­sul kel­le­me­sen édes ízű — lé­te­zik ilyes­mi?

csicsóka ízületi fájdalmakhoz artróziskezelés mágnesterápia

Igen, az ősi­dők óta is­mert és hasz­ná­la­tos csi­csó­ka az a nö­vény, amely a fen­ti tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­ző, ki­vé­te­les élet­ta­ni ha­tá­so­kat hor­do­zó össze­tett szén­hi­drá­tot, az inu­lint tar­tal­maz­za. A táp­lá­lék­ki­egé­szítők mai vá­lasz­té­kát te­kint­ve bi­zo­nyos­sá vált, hogy a vi­ta­min­kok­té­lok mel­lett a csi­csó­ka­tar­tal­mú ké­szít­mé­nyek a leg­na­gyobb for­gal­mú ter­mé­kek.

A csi­csó­ka­ké­szít­mé­nyek túl­nyo­mó ré­szét a pro­bio­ti­kumok ka­te­gó­riá­já­ba so­rol­ják.

csicsóka ízületi fájdalmakhoz

Kü­lö­nö­sen hasz­no­sak an­ti­bio­ti­ku­mok sze­dé­se ese­tén, hi­szen a nagy dó­zi­sú vagy hosszabb, kú­ra­sze­rű ada­go­lás­ban al­kal­ma­zott an­ti­bio­ti­ku­mok — kü­lö­nö­sen a szé­les ha­tás­spek­tru­mú­ak pl. Min­dez a bél­fló­ra ké­nyes egyen­sú­lyi hely­ze­tét fel­bo­rít­ja dis­bió­zis v. A bél­bak­té­riu­mok­nak két nagy cso­port­ja lé­te­zik; az em­ber­re néz­ve ár­tal­ma­sak és a ked­ve­ző ha­tá­sú­ak.

Mikor forduljon orvoshoz ízületi fájdalmával?

Az egész­sé­get fo­ko­zó ha­tá­sú bak­té­riu­mok erő­sí­tik az im­mun­rend­szert, csök­ken­tik a puf­fa­dást, elő­se­gí­tik az emész­tést, fo­koz­zák a lét­fon­tos­sá­gú tá­pa­nya­gok fel­szí­vó­dá­sát és a vi­ta­mi­nok szin­té­zi­sét, ide­tar­toz­nak a bi­fi­do­bak­té­ri­um és a lac­to­ba­cil­lus-fa­jok. Ezek­kel szem­ben a ká­ros bak­té­riu­mok pa­to­gén ha­tá­sú­ak, has­me­nést, fer­tő­zé­se­ket, máj­ká­ro­so­dást, rá­kot, bél­rend­sze­ri rot­ha­dá­sos fo­lya­ma­to­kat idéz­nek elő.

kezelje a rándulásokat és az ízületeket

Az összes bél­rend­sze­ri bak­té­ri­um akár jó vagy rossz ha­tá­sú, fon­tos és spe­ci­fi­kus sze­re­pet tölt be, egy­más­hoz vi­szo­nyí­tott ará­nyuk és faj sze­rin­ti össze­té­te­lük hosszú időn át ál­lan­dó­sul és egyé­nek­től füg­gő­en el­té­rő.

Tu­laj­don­kép­pen ez az arány tü­krö­zi az egyé­nen­ként vál­to­zó egyen­sú­lyi hely­ze­tet a bél­fló­rá­ban, mely­nek he­lyes mű­kö­dé­se biz­to­sít­ja az egész­sé­get.

hogyan lehet eltávolítani a gyulladást a láb ízületéről ára a gyógyszer glükozamin-kondroitin

Ter­mé­sze­te­sen ez az egyen­súly könnye­dén meg­bo­mol­hat 2. A csi­csó­ka fő ha­tó­a­nya­ga az inu­lin nö­vé­nyi ros­ta­nyag, amely ké­pes­sé te­szi a szer­ve­ze­tet ar­ra, hogy ön­gyó­gyí­tó te­vé­keny­sé­gé­nek ma­xi­mu­mát ér­je el.

Az inu­lin fo­lyé­kony rost, me­lyet szá­mos nö­vény fruk­to­o­li­go­sza­cha­rid-ré­sze tar­tal­maz: gaz­dag inu­lin­for­rás a ci­kó­ria nö­vény gyö­ke­re, mely­ből pót­ká­vé is ké­szül, vagy a sa­lá­ta­ként fo­gyasz­tott en­dí­via és az ar­ti­csó­ka, de a leg­gaz­da­gabb inu­lin­for­rás ed­di­gi is­me­re­te­ink sze­rint az ősi csicsóka ízületi fájdalmakhoz idők­től is is­mert csi­csó­ka.

1. ábra: A disbiózis leggyakoribb tünetei

Az inu­lin össze­tett szén­hi­drát­ve­gyü­let, amely azon­ban el­tér az eb­be a ka­te­gó­riá­ba tar­to­zó ke­mé­nyí­tők­től, va­gyis nem te­kint­he­tő cu­kor­nak sem, an­nak el­le­né­re, hogy édes ízű. A nagy el­té­rést ezek­től az ad­ja, hogy sem az em­ber szá­já­ban, sem vállízület-kezelés emész­tő­szer­ve­i­ben nincs olyan en­zim, amely ké­pes len­ne fe­lol­da­ni vagy meg­emész­te­ni az inu­lint.

Az inu­lin víz­ben ol­dó­dó nagy­mé­re­tű rost, amely a bél­ben sér­tet­len ma­rad, s így ma­gá­hoz vonz­za a jó bak­té­riu­mo­kat a táp­lál­ko­zás­ra. Mi­köz­ben az em­ber számá­ra emészt­he­tet­len ma­rad, ka­ló­ria­ta­ka­ré­kos­ság szem­pont­já­ból ki­emel­ke­dő je­len­tő­sé­gű.

A rheumatoid arthritis tünetei időről időre megjelenhetnek, aztán elmúlhatnak. Ezek közé tartoznak az alábbi panaszok: Az ízületek fájdalma és duzzanata, különösen a kezek és a lábak kisízületeiben. Az ízületek általános fájdalma, merevsége különösen alvást követően és pihentetés után. Az érintett ízületek mozgékonysága csökken.

Az inu­lin leg­na­gyobb hasz­na pro­bio­ti­kus tu­laj­don­sá­gá­ban rej­lik — sze­lek­tív mó­don tá­pa­nya­gul szol­gál a hasz­nos bél­bak­té­riu­mok­nak, fő­leg a Bi­fi­do­bac­te­riu­mok­nak és Aci­dophylu­sok­nak.

A ká­ros bél­fló­ra tag­jai számá­ra vi­szont az inu­lin a sza­po­ro­dást és táp­lál­ko­zást il­le­tő­en kö­zöm­bös.

kötőszövet-diszplázia kezelése

A rossz ha­tá­sú Clost­ri­di­um perf­rin­gens és sok egyéb ká­ros bak­té­ri­um in­kább a fi­no­mí­tott cu­kor bom­lás­ter­mé­ke­in él­nek. A vas­tag­bél sok funk­ció­ja mel­lett a leg­ve­szé­lye­sebb to­xi­kus anya­gok tár­há­zá­nak szá­mít. Az em­ber, mi­re be­töl­ti az 50 éves kort, be­lei­ben mint­egy 5 kg mér­ge­ző hul­la­dék­anya­got tá­rol el.

fájdalom a sarkában és a lábak ízületeiben ízületi törés sarok törés után

Ezek a to­xi­nok a bél­fló­ra csicsóka ízületi fájdalmakhoz át­ala­kí­tá­sa ré­vén a rossz emész­tést rot­ha­dá­soscsicsóka ízületi fájdalmakhoz, rá­kos meg­be­te­ge­dést, az im­mun­rend­szer mű­kö­dés­kép­te­len­sé­gét okoz­hat­ják. Sze­ren­csé­re a rossz irány­ba vál­to­zott bél­fló­ra hely­re­ál­lí­tá­sá­ra al­kal­mas inu­lin hasz­ná­la­tá­val ezek a ká­ros ha­tá­sok is el­ke­rül­he­tő­ek. A ked­ve­ző bél­fló­ra táp­lá­lá­sán és fenn­tar­tá­sán kí­vül az inu­lin­nak egyéb táp­lál­ko­zás-élet­ta­ni sze­re­pe is je­len­tős; elő­nyö­sen be­fo­lyá­sol­ja a bél pH-ér­té­két és a szék­let tö­me­gét.

Gyakori megbetegedések

A bél pH-ér­té­ké­nek csök­ke­né­sé­vel több lét­fon­tos­sá­gú ás­vá­nyi só old­ha­tó­sá­ga is nö­ve­ke­dik, s ezál­tal ja­vul a szer­ve­zet kal­ci­um- és mag­né­zi­u­mel­lá­tott­sá­ga. Az ét­rend­be épí­tett inu­lin meg­szün­te­ti a szék­re­ke­dést, nö­ve­li a szék­le­tü­rí­tés gya­ko­ri­sá­gát. Ez­zel a bél­tar­ta­lom tran­zi­ti­de­je is le­rö­vi­dül, ami csicsóka ízületi fájdalmakhoz to­xi­kus bom­lás­ter­mé­kek kép­ző­dé­sét és fel­szí­vó­dá­sá­nak le­he­tő­sé­gét meg­aka­dá­lyoz­za.

Vizs­gá­la­tok alap­ján bi­zo­nyos­sá vált, hogy ala­csony vér­cu­kor­szint ese­té­ben az inu­lin ha­tá­sá­ra a glu­kóz fel­szí­vó­dá­sa nö­ve­ke­dik, a bél­tar­ta­lom sa­vas­sá vá­lik, a ko­lesz­te­rin­szin­tet sza­bá­lyoz­za, csök­ken­ti a szé­rum trig­li­ce­rid szint­jét és a vér­nyo­mást.

Az ízületi fájdalom tünetei

A Bi­fo­do­bac­te­riu­mok ser­ken­té­se ál­tal csök­ken a pa­to­gén bak­té­riu­mok élet­te­re, me­lyek kö­vet­kez­mé­nye­ként csök­ken a máj­to­xi­nok, a kar­ci­no­gé­nek mennyi­sé­ge, mér­sék­lő­dik az élel­mi­szer-in­to­le­ran­cia és im­mun­sti­mu­láns ha­tás ér­he­tő el.

A Lac­to­ba­cil­lu­sok több­sé­ge és az Aci­dop­hi­lu­sok is nagy an­ti­mi­kro­biá­lis ak­ti­vi­tá­sú anya­go­kat tar­tal­maz­nak, így töb­bek kö­zött aci­do­lint, aci­dophyllint, aci­dolp­hint, lak­to­ci­dint és bac­te­rio­cint. Ezek a bak­té­ri­um-össze­te­vők csí­ra­el­le­nes és an­ti­vi­rá­lis ha­tást mu­tat­nak a Campylo­bac­ter, Lis­te­ria, Staphylo­coc­cu­sok, Can­di­da, va­la­mint a her­pesz és in­flu­en­za­ví­ru­sok el­len. Kü­lön em­lí­tést ér­de­mel a Lac­to­ba­cil­lus rham­no­sus törzs, mely­nek im­mun­sti­mu­láns ha­tá­sa a ma­kro­fá­gok fa­go­ci­ta­ak­ti­vi­tá­sá­nak és az im­mun­glo­bu­li­nok csicsóka ízületi fájdalmakhoz nö­ve­ke­dé­sén ke­resz­tül va­ló­sul meg.

  • Az ízületek nagyon fájnak, mit kell tenni, hogyan kell kezelni
  • Az ízületi fájdalom okai Az ízületi fájdalomnak számos oka lehet: Traumatikus eredet: ha az ízületi fájdalom egy baleset, esés, ütődés vagy ütközés után jelentkezik, például rándulás, ízület diszlokáció, húzódás vagy túlzott megterhelés esetén.
  • Mikor forduljon orvoshoz ízületi fájdalmával?
  • Orvos válaszol - Protexin
  • Inulintartalmú gumóiból az élelmiszeripar gyümölcscukrot állít elő, fontos édes- szesz- és gyógyszeripari nyersanyag.

Ezért ezt a bak­té­ri­um­tör­zset te­kin­tik a leg­fon­to­sabb­nak a Lac­to­ba­cil­lu­sok kö­zött. Az inu­lin ter­mé­sze­te­sen en­nek a törzs­nek is a táp­lá­lé­kot je­len­ti.